logolo2 

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2017/18

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich

w Bystrzycy Kłodzkiej 

opracowany na podstawie:

1.Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

3. Zarządzenia Nr 12/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/18 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły podstawowej, o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit.c ustawy – Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych klas policealnych.

 

1. W roku szkolnym 2017/18 przewiduje się powstanie klas o następujących rozszerzeniach przedmiotowych:

Klasa o profilu matematycznym Nauka w tej klasie będzie realizowana według programów na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów kierunkowych: matematyka oraz do wyboru dwa przedmioty:1) język obcy lub WOS lub informatyka i 2) fizyka lub geografia; przedmiot uzupełniający - historia i społeczeństwo oraz informatyka stosowana.

Klasa o profilu humanistyczno - dziennikarskim Nauka w tej klasie będzie realizowana według programów na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów kierunkowych: język polski, historia oraz do wyboru jeden z następujących przedmiotów - język obcy lub WOS lub informatyka; przedmioty uzupełniające - przyroda, techniki dziennikarskie oraz filozofia

Klasa o profilu biologiczno - chemicznym Nauka w tej klasie będzie realizowana według programów na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów kierunkowych: biologia, chemia oraz do wyboru jeden z następujących przedmiotów - język obcy, WOS, informatyka; przedmiot uzupełniający - historia i społeczeństwo.

*w sytuacjach uzasadnionych możliwa będzie zmiana profilu po ukończeniu klasy I (przedmioty kierunkowe w zakresie rozszerzonym realizowane będą od klasy II)

*we wszystkich klasach nauczanie kontynuowanego z gimnazjum (na poziomie III.1) języka obcego, odbywać się będą metodą lektoratową - grupy zróżnicowane wg stopnia zaawansowania

*drugi język obcy uczniowie wybierają spośród : języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego i języka francuskiego

* w ramach zajęć wychowania fizycznego, szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów sprawnościowych na tzw. uczelnie mundurowe .

**w ramach innowacji pedagogicznej, w szkole prowadzone są zajęcia z geoinformatyki przy współpracy z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej i firmy „ESRI” .

2. Rekrutację do I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bystrzycy Kłodzkiej przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

3. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

a) dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna,

b) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły.

4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

- przygotowanie materiałów informacyjnych o I Liceum Ogólnokształcącym dla uczniów z okolicznych gimnazjów oraz ich rodziców,

- zorganizowanie spotkań rekrutacyjnych w rejonowych gimnazjach (dla uczniów i ich rodziców),

- ustalenie liczby punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego;

- przygotowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły;

- przygotowanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

- sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

5. Rekrutacja do I Liceum Ogólnokształcącego w Bystrzycy Kłodzkiej odbywa się na podstawie złożonych wniosków o przyjęcie kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej uzupełnionych o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

6. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów:

- 100 punktów rekrutacyjnych w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego. Wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego,

b) historii i wiedzy o społeczeństwie,

c) matematyki,

d) przedmiotów przyrodniczych

- mnoży się przez 0,2.

Wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,08,

b) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,12.

- 80 punktów rekrutacyjnych za oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów: język polski, język obcy, matematyka, informatyka.

Za oceny wyrażone w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

- 5 punktów rekrutacyjnych za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

- 2 punkty rekrutacyjne za udokumentowane osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w szczególności w formie wolontariatu

- 13 punktów rekrutacyjnych - za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (na szczeblach: wojewódzkim, ponadwojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym) zgodnie z zasadą:

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

d) uzyskanie w zawodach wiedzy uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej: artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

- krajowym – przyznaje się 3 punkty,

- wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

- powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

* Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

**Kurator oświaty podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach (https://www.kuratorium.wroclaw.pl/).

7. Ustala się minimalną wysokość punktów rekrutacyjnych niezbędną do przyjęcia do I Liceum Ogólnokształcącego w Bystrzycy Kłodzkiej - na 80 punktów (na 200 możliwych do uzyskania)

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

e) wychowywanie kandydata tylko przez jednego z rodziców lub objęcie kandydata pieczą zastępczą.

*Każde z kryteriów ma jednakową wartość.

9. W sytuacji gdy liczba kandydatów z wymaganą liczbą punków jest mniejsza niż liczba miejsc, istnieje możliwość przyjęcia kandydatów, którzy nie osiągnęli progu punktowego, szczególnie w :przypadku:

a) problemów zdrowotnych, które ograniczają możliwości wyboru kierunku kształcenia,

b) przeżycia sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, które mogły mieć wpływ na wyniki w nauce i wyniki egzaminu gimnazjalnego,

 

10. TERMINARZ REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

W BYSTRZYCY KŁ

 

Termin składania podań do LO

1 czerwca - 21 czerwca 2017 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach

egzaminu gimnazjalnego - oba dokumenty mogą być złożone w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum

23 czerwca - 27 czerwca 2017 r.

do godz. 15.00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły

28 czerwca 2017 r. do godz. 10.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki, co jest równoznaczne z dostarczeniem oryginałów dokumentów ( o ile nie zostały one

złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do

szkoły ponadgimnazjalnej)

30 czerwca 2017 r. do godz. 10.00

Ogłoszenie list przyjętych do szkoły

30 czerwca 2017 r. godz.13.00

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd