IX PKJP – informacje

Zespół Szkół Ogólnokształcących Bystrzyca Kł.,                              01.04.2019 r.

ul. Sempołowskiej 13

57-500 Bystrzyca Kł.

Tel. 746442840

e- mail: sekretariat@zso.bystrzyca.eu

IX POWIATOWY KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO

DLA SZKÓŁ ŚREDNICH POWIATU KŁODZKIEGO

Jury drugiego etapu IX Powiatowego Konkursu Języka Polskiego informuje, że do finału konkursu zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Marek Jagódka- Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie

Karolina Jaśnikowska- Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie

Aleksandra Chrustek- Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie

Paulina Sendor- I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

Marlena Kwiatkowska- I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

Alicja Dacyszyn- Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku

Karina Kapinos- Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku

Magdalena Wojak- Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku

Natalia Mituś- Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie

Joanna Maninkiewicz- Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie

Michael Słobodzian- Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie

Natalia Pietrzak- I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bystrzycy Kł.

Aleksandra Knapik- I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bystrzycy Kł.

Aneta Klimczak- I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bystrzycy Kł.

Gratulujemy!

Prosimy o mailowe lub telefoniczne potwierdzenie obecności do 5 kwietnia 2019r.

Informujemy, że tegoroczny konkurs odbędzie się 9 kwietnia 2019r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sempołowskiej 13.

Serdecznie zapraszamy uczniów, którzy zakwalifikowali się do trzeciego etapu, wraz z opiekunami.

Harmonogram zajęć w dniu 9 kwietnia 2019r.

1. Godzina 9: 00- powitanie uczestników.

2. godzina 9: 30- 11: 00 – pisanie prac konkursowych

3. Godzina 11: 00- 12: 30- sprawdzanie prac i obrady komisji konkursowej, wybór zwycięzców.

4. Godzina 13: 30- ogłoszenie wyników, nagrodzenie zwycięzców, podziękowania za udział w konkursie.

Dyrekcja i Organizatorzy

—————————————————————————————————————–

REGULAMIN IX POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO DLA SZKÓŁ ŚREDNICH POWIATU KŁODZKIEGO

 

Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących

 1. Sempołowskiej 13

                              57-500 Bystrzyca Kł.

                              Tel. 746442840

 

Cele konkursu:

 

 1. Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań i kompetencji.
 2. Wspieranie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej przez nich wiedzy.
 3. Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
 4. Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.

Ustalenia ogólne:

 

 1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Zestawy zadań oraz schematy oceniania i punktacji do wszystkich etapów konkursu  będą opracowywane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.
 3. Konkurs polega na przedstawieniu komisji pracy konkursowej w postaci pisemnej.
 4. Poniżej znajdują się propozycje dwóch tematów, z których należy wybrać jeden do opracowania.
 5. Konkurs odbywa się w jednej kategorii: proza (esej lub rozprawka).
 6. Prace nie powinny przekroczyć  5 stron tekstu formatu A4, obowiązuje czcionka o rozmiarze 12 i interlinia 1,5 wiersza.
 7. Prace nadsyłamy pocztą w formie wydruków na adres organizatora konkursu z dopiskiem „IX Powiatowy Konkurs Języka Polskiego”.
 8. Komisja szkolna każdą pracę przed sprawdzaniem  zakoduje według procedur podanych w regulaminie.
 9. Uczestników obowiązują terminy podane w regulaminie.
 10. Wyniki II i III etapu zostaną ogłoszone na stronie internetowej konkursu.
 11. Do drugiego etapu komisje szkolne typują maksymalnie trzy najlepsze prace.
 12. Komisja oceniająca nadesłane prace wyłoni najlepsze z nich odrębnie dla każdego tematu.
 13. Wyniki II etapu ( lista zakwalifikowanych uczniów) zostaną przesłane do szkół biorących udział w konkursie do 1. kwietnia 2019r..
 14. III etap konkursu zostanie przeprowadzony w ZSO w Bystrzycy Kł.
 15. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu konkursu.
 16. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się po ogłoszeniu wyników.

Wszyscy opiekunowie nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają dyplomy- potwierdzenie wysokiej jakości pracy z uczniem zdolnym.

Przebieg konkursu:

 

 1. Konkurs jest trzyetapowy:
 1. I- etap szkolny,
 2. II i III etap- powiatowy,
 1. Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach będą przeprowadzane w formie pisemnej.

Ważne terminy:

 

 1. Zgłoszenie udziału i przysłanie pracy: do 22 marca 2019r.
 2. Etap powiatowy, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród: 9 kwietnia 2019r.

 

Procedury kodowania prac:

 

 1. Prace uczniów są kodowane na wszystkich etapach konkursu.
 2. Uczeń wpisuje swoje dane osobowe na specjalnej kartce, którą wkłada do koperty opatrzonej godłem, a następnie ją zakleja. To samo godło wpisuje na pracy.
 3. Dane: imię i nazwisko autora pracy, klasę, nazwę i adres szkoły, kod pocztowy i miejscowość, e-mail szkoły oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać wraz z pracą w oddzielnej kopercie
 4. Po zakończeniu pracy pozostawia na stoliku napisaną pracę i kopertę z danymi osobowymi.
 5. Komisja nanosi kody na prace uczniów i koperty.
 6. Koperty z danymi uczniów są zabezpieczone na czas sprawdzania zadań.
 7. Po zakończeniu oceniania prace uczniów zostają rozkodowane.

Zasady oraz procedury sprawdzania i oceniania prac:

 

 1. Na etapie szkolnym prace uczniów są oceniane przez nauczycieli szkoły.
 2. Na etapie powiatowym prace uczniów są oceniane przez nauczycieli (rekrutowanych spośród nauczycieli szkół powiatu kłodzkiego), zgodnie z ustalonymi kryteriami i schematami oceniania.
 3. Członkowie komisji powiatowej oceniają prace uczniów jednocześnie, z możliwością wymiany informacji i wyjaśniania wątpliwości, pod kierunkiem przewodniczącego komisji.

Ogólne kryteria oceny prac konkursowych:

 1. Sposób realizacji tematu.
 2. Samodzielność i sposób myślenia.
 3. Precyzja w formułowaniu myśli.
 4. Koncepcja pracy.
 5. Temat własny- pomysł, oryginalność.
 6. Zawartość treściowa pracy.
 7. Jakość i ilość przywoływanych tekstów kulturowych.
 8. Zasób językowy autora.
 9. Swoboda i kreatywność językowa.
 10. Sposób konstruowania wypowiedzi.
 11. Sposób operowania środkami ekspresji.
 12. Sposób kreowania odbioru emocjonalnego.
 13. Kompozycja i spójność pracy.

Koordynatorzy konkursu: Agnieszka Synowiec i Ewa Magierowska

Pliki do pobrania:

Klauzula informacyjna dla uczniów biorących udział w konkursie

Tematy konkursowe I etap