REGULAMIN I POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

Żołnierze Niezłomni – Żołnierze Wyklęci pod hasłem „Nie jesteśmy żadną bandą” organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej

I. Organizator:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej.

II. Współorganizatorzy:

Fundacja im. Gen. Józefa Bema przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzk

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej

III. Uczestnicy

Uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej, klas III gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłodzkiego. Udział w konkursie jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

IV. Patronat: 

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Instytut Pamięci Narodowej, Dolnośląski Kurator Oświaty, Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” 

V. Cele konkursu:

 1. Popularyzacja wiedzy o polskim podziemiu niepodległościowym po II wojnie światowej.
 2. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 3. Uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych – niezłomnych bojowników o niepodległość Polski.
 4. Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2019).
 5. Wzbogacenie wiedzy historycznej uczniów o nieznane wcześniej treści.
 6. Promowanie postawy zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie.
 7. Zachęcanie uczniów do czytelnictwa i pogłębiania wiedzy oraz analizy tekstów historycznych.
 8. Promocja systematyczności, efektywnego zarządzania czasem i intensywnej pracy z tekstem.

VI. Zasady Konkursu:

1. Organizatorzy konkursu zapraszają do udziału uczniów w dwóch grupach wiekowych:

 • szkoła podstawowa i gimnazjum
 • szkoła ponadgimnazjalna
 • Szkoła, która bierze udział w konkursie powinna przeprowadzić etap szkolny konkursu, możliwie wśród największej ilości uczniów, wśród których dwóch najlepszych uczniów, zostanie zakwalifikowanych do etapu powiatowego jako dwuosobowa reprezentacja szkoły.


VI . Organizacja konkursu:

 1. Konkurs jest dwuetapowy.

– I etap przeprowadzany w szkołach, które zgłoszą swój udział. Jest to test składający się z pytań otwartych i zamkniętych oraz wypracowania, trwający 45 minut. Test zawiera 10 pytań oraz temat krótkiego wypracowania na zadany przez organizatora temat. Materiały do organizacji pierwszego etapu zostaną przesłane przez organizatora drogą elektroniczną na adres poczty wskazany w zgłoszeniu. Testy uczestników sprawdzane są przez nauczycieli w danej szkole, wg punktacji ustalonej przez organizatora.

Finalistami konkursu zostają uczniowie zakwalifikowani do II etapu – po dwóch uczniów z każdej szkoły.

W przypadku braku możliwości udziału jednego z zakwalifikowanych uczniów, dopuszcza się możliwość uczestniczenia w zastępstwie ucznia, który osiągnął trzeci wynik w eliminacjach szkolnych.

– II etap przeprowadzony jest w siedzibie organizatora. W tej części biorą udział dwuosobowe drużyny reprezentujące szkoły. Jest to część ustna, z wykorzystaniem środków elektronicznych (komputer, projektor multimedialny, piloty do udzielania odpowiedzi), na wzór „Wielkich testów o …” realizowanych przez TVP. Finał składa się z dwóch etapów. Na tym etapie, każda z dwuosobowych drużyn musi udzielić odpowiedzi na 5 pytań zadanych przez prowadzącego konkurs. Każda z drużyn ma na to 5 sekund. Po tym etapie, do finału zakwalifikują się trzy drużyny z największą ilością punktów i najszybszym czasem odpowiedzi na pytania. W finale drużyny odpowiadają na 7 pytań.

Wyniki pierwszego etapu nie są brane pod uwagę w finale.

Wygrywa drużyna, która odpowie prawidłowo na największą ilość pytań w najkrótszym czasie. Uczniowie rywalizują między sobą w dwóch kategoriach szkół: podstawowa i gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe wszystkich typów.

 • Terminarz Konkursu
 1. Ogłoszenie konkursu – informacje o konkursie zostaną przesłane do szkół pocztą tradycyjną oraz umieszczone na stronach internetowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, a także na fanpagu na portalu Facebook.
 2. Termin zgłaszania szkół do udziału w konkursie – do 10 stycznia 2019 r.
 3. Udostepnienie pytań konkursowych szkołom – do 15 stycznia 2019 r.
 4. I etap konkursu organizowany w szkołach w celu wyłonienia szkolnej reprezentacji – do 15 lutego 2019 r. – przekazanie organizatorowi wyników etapu szkolnego.
 5. II etap konkursu: finał, część ustna – 1 marca 2019 r.
 • Zgłoszenia do konkursu

Szkoła może dokonać zgłoszenia poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: konkurs_wykleci@zso.bystrzyca.eu (skan w formacie .pdf) lub pocztą na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. St. Sempołowskiej 13, 57-500 Bystrzyca Kłodzka. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 stycznia 2019 r. Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę, decyduje data wpływu do organizatora.

 1. .  Nagrody:

Każdy uczestnik finału otrzyma dyplomy finalisty konkursu powiatowego, egzemplarz „Kwartalnika   Wyklęci” i drobne upominki, a laureaci dodatkowo nagrody rzeczowe.

 • Informacje dodatkowe

Dla finalistów konkursu przewidziano udział w spektaklu słowno-muzycznym poświęconym Żołnierzom Wyklętym.

 •  Postanowienia końcowe
 1. Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie klauzuli RODO związanej z przetwarzane danych osobowych przez komisję konkursową w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość uzupełniania regulaminu w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz rozszerzenie zakresu imprez towarzyszących.

Prosimy o uzupełnienie oświadczenia opiekuna prawnego i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną
i dostarczenie w formie pisemnej w trakcie konkursu, jest to element obligatoryjny uczestnictwa
w konkursie.

Organizator ma zamiar promować wydarzenie na rzecz promocji wizerunku szkoły na terenie Bystrzycy Kłodzkiej oraz mediach, czego konsekwencją może być robiona fotorelacja z konkursu. Wizerunek będzie przetwarzany i rozpowszechniany w oparciu i na zasadach opisanych w art. 81 ust. 2 pkt 2 Prawa Autorskiego.