OFERTA EDUKACYJNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

OFERTA EDUKACYJNA  

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

 im. Powstańców Śląskich 

W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

W 4 – letnim liceum ogólnokształcącym przewiduje się powstanie klas o następujących rozszerzeniach przedmiotowych: 

Klasa o profilu matematyczno – fizycznym z rozszerzonym językiem angielskim  

Nauka w tej klasie będzie realizowana według programów na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów kierunkowych, czyli z matematyki i fizyki. Trzeci przedmiot uczniowie wybierają, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, spośród następujących: język angielski, geografia lub informatyka. 

Klasa o profilu biologiczno – chemicznym z rozszerzonym językiem angielskim 

Nauka w tej klasie będzie realizowana według programów na poziomie rozszerzonym  z dwóch przedmiotów kierunkowych, czyli z biologii i chemii. Trzeci przedmiot uczniowie wybierają, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, spośród następujących: język angielski, geografia lub informatyka. 

Klasa o profilu humanistyczno – dziennikarskim z rozszerzonym językiem angielskim 

Nauka w tej klasie będzie realizowana według programów na poziomie  rozszerzonym z dwóch przedmiotów kierunkowych, czyli z języka polskiego i historii. Trzeci przedmiot uczniowie wybierają, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, spośród następujących: język angielski, geografia lub informatyka lub; przedmiot uzupełniający – techniki dziennikarskie lub język angielski w turystyce 

Nowość – Klasa o profilu mundurowym –  strażackim 

Nauka w tej klasie będzie realizowana według programów na poziomie rozszerzonym z chemii i fizyki. Program liceum ogólnokształcącego zostanie wzbogacony o dodatkowe przedmioty związane z ochroną przeciwpożarową i ratownictwem medycznym. Zajęcia kierunkowe prowadzone będą we współpracy ze strażą pożarną.  

*we wszystkich klasach nauczanie kontynuowanego ze szkoły podstawowej (na poziomie II.1) języka obcego, odbywać się będzie metodą lektoratową  grupy zróżnicowane wg stopnia zaawansowania 

*organizujemy lektoraty z native speakerem 

      *drugi język obcy uczniowie wybierają spośród: języka niemieckiego, języka  

       francuskiego  i języka rosyjskiego 

     * jesteśmy dobrze przygotowani do  prowadzenia zajęć w formie zdalnej 

 (certyfikat  „Szkoła w Chmurze MICROSOFT”) 

*w ramach zajęć wychowania fizycznego, szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów sprawnościowych na tzw. uczelnie mundurowe   

ZASADY REKRUTACJI 

          W roku szkolnym 2021/2022 nabór do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego będzie przeprowadzała Szkolna Komisja Rekrutacyjna uwzględniając następujące kryteria w przeliczeniu na punkty: 

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty (50%), 
 • oceny z wybranych przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (36%); 
 • inne szczególne osiągnięcia ucznia (14%). 

 

RODZAJ OSIĄGNIĘĆ  MAKSYMALNA 

 LICZBA PUNKTÓW 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  100 
OCENY ZE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z CZTERECH PRZEDMIOTÓW: JĘZYK POLSKI, JĘZYK OBCY, MATEMATYKA ORAZ INFORMATYKA: 

celujący           – 18 punktów 

bardzo dobry   –   17 punktów 

dobry               –   14 punktów 

dostateczny     –   8 punktów 

dopuszczający –   2 punkty 

 

72 

INNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA WYMIENIONE W ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, w  tym : 

 • 7 pkt – za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 
 • max 18 pkt – za szczególne osiągnięcia 

 w zawodach wiedzy, artystycznych 

i sportowych (na szczeblach: wojewódzkim, ponadwojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym) 

 • 3 pkt – za  udokumentowane osiągnięcia 

 w zakresie aktywności społecznej, 

w szczególności w formie wolontariatu 

 

 28 

RAZEM  200 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka obcego będą służyć podziałowi na grupy językowe w stopniu zaawansowanym i średnio zaawansowanym.   

TERMINARZ REKRUTACJI DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

Termin składania podań do I LO  17 maja  – 21 czerwca 2021 
Składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły, kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty  25 czerwca  14 lipca 2021 

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły  22 lipca 2021 godz.10.00 
Potwierdzenie woli podjęcia nauki, co jest równoznaczne z dostarczeniem oryginałów dokumentów  23 lipca  – 30 lipca 2021 
Ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkoły  2 sierpnia 2021     godz.10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

OFERTA WYCHOWAWCZA i BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY  

Uczniowie mają możliwość udział w wymianie międzynarodowej, wyjazdach zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.  

Swoje zainteresowania mogą rozwijać m.in. podczas zajęć z:  

 • technik dziennikarskich, 
 • fotografii reportażowej, 
 • informatyki stosowanej, 
 • elementów robotyki, 
 • fizyki w medycynie, 
 • treningów sprawnościowych, 
 • wolontariatu, 
 • koła teatralnego. 

Do dyspozycji młodzieży są: dwie pracownie internetowe, sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny (m.in. w monitory i tablice interaktywne), biblioteka, czytelnia, świetlica, cztery laboratoria językowe, nowoczesne pracownie specjalistyczne, sale gimnastyczne (w tym dwie siłownie), nowoczesne boiska wielofunkcyjne. 

Uczniowie mają wpływ na funkcjonowanie liceum – z ich inicjatywy wprowadzono 

 bluzy szkolne. 

POSIADAMY CERTYFIKATY:  

„SZKOŁA WSPIERAJĄCA UZDOLNIENIA” 

„WIARYGODNA SZKOŁA” 

„BRĄZOWA SZKOŁA W RANKINGU TYGODNIKA PERSPEKTYWY” 

„SZKOŁA W CHMURZE MICROSOFT” 

 

MAMY 100%  ZDAWALNOŚĆ MATURY! 

  Od wielu lat zdawalność matury w naszej szkole jest o wiele wyższa niż średnia zdawalność matury w Polsce a także w powiecie!!! 

Uzyskane wyniki z poszczególnych przedmiotów są również wyższe niż średnie wyniki uzyskane w liceach powiatu i województwa! Absolwenci naszej szkoły dostają się zarówno na uczelnie techniczne, wojskowe, przyrodnicze (w tym medyczne) jak i humanistyczne!  

Współpracujemy z Uniwersytetem Wrocławskim, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, Szpitalem Klinicznym w Poznaniu, Radiem Wrocław, Wrocławskim Klubem Fotograficznym. 

Porównanie zdawalności [%] egzaminów maturalnych  w różnych typach szkół  

Wyniki egzaminów maturalnych można sprawdzić i porównać na stronie:  https://www.oke.wroc.pl (patrz: powiat kłodzki, nowa formuła egzaminu) 

 

UCZNIOWIE BIORĄ UDZIAŁ W LICZNYCH KONKURSACH I OLIMPIADACH 

Największe osiągnięcia w ostatnich latach: 

 • Laureatka etapu ogólnopolskiego Olimpiady Teologii Katolickiej 
 • Finalista etapu ogólnopolskiego Olimpiady Matematycznej 
 • Finaliści etapu ogólnopolskiego Olimpiady Języka Angielskiego 
 • Finalista etapu ogólnopolskiego XXXIII Olimpiady Biologicznej 
 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym 
 • Mistrz świata juniorów w taekwon-do 
 • Mistrzyni Europy w Haidong Gumdo 
 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Poszukiwacze Talentów” 
 • I miejsce w XIII Dolnośląskim Turnieju Słowa Literatury Patriotycznej i Religijnej 
 • I miejsce w Dolnośląskim Konkursie pt. „Wojenne losy mojej rodziny w latach 1939-1945” 
 • I miejsce w Dolnośląskim Konkursie dla Młodszych Dziennikarzy 
 • I miejsce w konkursie fizycznym „Elektron” (organizator –Politechnika Wrocławska) 
 • Finaliści Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 
 • Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego 
 • Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Historycznego 
 • I miejsce w Powiatowym Konkursie Przyrodniczo-Ekologicznym 
 • I miejsce w powiatowym Konkursie Fizycznym 
 • I miejsce w Powiatowym Konkursie Informatycznym 
 • I miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Matematycznym 
 • Laureaci Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego 
 • Laureaci Powiatowego Konkursu z Języka Niemieckiego 
 • Laureaci Powiatowego Konkursu z Języka Francuskiego 
 • II miejsce w Finale Dolnośląskim w Piłkę Ręczną Chłopców 

Warto zajrzeć na stronę 

www.facebook.com/losempolowska