OFERTA EDUKACYJNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Podanie do szkoły (plik doc)

Podanie do szkoły (plik pdf)

OFERTA EDUKACYJNA

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. Powstańców Śląskich

W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

  W 4 – letnim liceum ogólnokształcącym przewiduje się powstanie klas o następujących rozszerzeniach przedmiotowych:

Klasa o profilu matematyczno – fizycznym z rozszerzonym językiem angielskim

Nauka w tej klasie będzie realizowana według programów na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów kierunkowych, czyli z matematyki i fizyki. Trzeci przedmiot uczniowie wybierają, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, spośród następujących: język angielski, geografia lub informatyka.

Klasa o profilu biologiczno – chemicznym z rozszerzonym językiem angielskim

Nauka w tej klasie będzie realizowana według programów na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów kierunkowych, czyli z biologii i chemii. Trzeci przedmiot uczniowie wybierają, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, spośród następujących: język angielski, geografia lub informatyka.

Klasa o profilu humanistyczno –z rozszerzonym językiem angielskim

Nauka w tej klasie będzie realizowana według programów na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów kierunkowych, czyli z języka polskiego i historii. Trzeci przedmiot uczniowie wybierają, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, spośród następujących: język angielski, geografia lub informatyka lub; przedmiot uzupełniający – dziennikarstwo i media społecznościowe lub język angielski w turystyce.

*we wszystkich klasach nauczanie kontynuowanego ze szkoły podstawowej (na poziomie II.1) języka obcego, odbywać się będzie metodą lektoratową grupy zróżnicowane wg stopnia zaawansowania

*organizujemy lektoraty z native speakerem

*drugi język obcy uczniowie wybierają spośród: języka niemieckiego, języka

francuskiego i języka rosyjskiego

* jesteśmy dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć w formie zdalnej

(certyfikat „Szkoła w Chmurze MICROSOFT”)

*w ramach zajęć wychowania fizycznego, szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów sprawnościowych na tzw. uczelnie mundurowe

ZASADY REKRUTACJI

W roku szkolnym 2022/2023 nabór do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego będzie przeprowadzała Szkolna Komisja Rekrutacyjna uwzględniając następujące kryteria w przeliczeniu na punkty:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty (50%),

 • oceny z wybranych przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (36%);

 • inne szczególne osiągnięcia ucznia (14%).

RODZAJ OSIĄGNIĘĆ

MAKSYMALNA

LICZBA PUNKTÓW

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

100

OCENY ZE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z CZTERECH PRZEDMIOTÓW: JĘZYK POLSKI, JĘZYK OBCY, MATEMATYKA ORAZ INFORMATYKA (w przypadku klasy matematyczno – fizycznej), BIOLOGIA (w przypadku klasy biologiczno – chemicznej), HISTORIA (w przypadku klasy humanistyczno – dziennikarskiej):

celujący – 18 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

dobry – 14 punktów

dostateczny – 8 punktów

dopuszczający – 2 punkty

72

INNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA WYMIENIONE W ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, w  tym :

 • 7 pkt – za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
 • max 18 pkt – za szczególne osiągnięcia

w zawodach wiedzy, artystycznych

i sportowych (na szczeblach: wojewódzkim, ponadwojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym)

 • 3 pkt – za udokumentowane osiągnięcia

w zakresie aktywności społecznej,

w szczególności w formie wolontariatu

28

RAZEM

200

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka obcego będą służyć podziałowi na grupy językowe w stopniu zaawansowanym i średnio zaawansowanym.

TERMINARZ REKRUTACJI DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Termin składania podań do I LO

16 maja – 20 czerwca 2022

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do LO o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

24 czerwca – 13 lipca 2022

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły

21 lipca 2022 godz.10.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki, co jest równoznaczne z dostarczeniem oryginałów dokumentów

22 lipca – 29 lipca 2022

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkoły

1 sierpnia 2022 godz.10.00

W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

OFERTA WYCHOWAWCZA i BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY

Uczniowie mają możliwość udział w wymianie międzynarodowej oraz wyjazdach zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.

Swoje zainteresowania mogą rozwijać m.in. podczas zajęć z:

 • fotografii i filmowania,

 • informatyki stosowanej,

 • elementów robotyki i druku 3D,

 • fizyki w medycynie,

 • treningów sprawnościowych i samoobrony,

 • wolontariatu,

 • koła teatralnego.

Do dyspozycji młodzieży są: dwie pracownie internetowe, sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny (m.in. w monitory i tablice interaktywne), biblioteka, czytelnia, świetlica, cztery laboratoria językowe, nowoczesne pracownie specjalistyczne, sale gimnastyczne (w tym dwie siłownie), nowoczesne boiska wielofunkcyjne.

Uczniowie mają wpływ na funkcjonowanie liceum – z ich inicjatywy wprowadzono

bluzy szkolne.

POSIADAMY CERTYFIKATY:

SZKOŁA WSPIERAJĄCA UZDOLNIENIA”

WIARYGODNA SZKOŁA”

BRĄZOWA SZKOŁA W RANKINGU TYGODNIKA PERSPEKTYWY”

SZKOŁA W CHMURZE MICROSOFT”

ZDAWALNOŚĆ MATURY!

Zdawalność matury w naszej szkole jest o wiele wyższa niż średnia zdawalność matury w liceach powiatu, województwa i kraju !!!

Uzyskane wyniki z poszczególnych przedmiotów są również wyższe niż średnie wyniki uzyskane w liceach powiatu i województwa! Absolwenci naszej szkoły dostają się zarówno na uczelnie techniczne, wojskowe, przyrodnicze (w tym medyczne) jak i humanistyczne!

Współpracujemy z Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Opolskim, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, Szpitalem Klinicznym w Poznaniu, Radiem Wrocław, Wrocławskim Klubem Fotograficznym.

Wyniki egzaminów maturalnych można sprawdzić i porównać na stronie:  https://www.oke.wroc.pl (patrz: powiat kłodzki, nowa formuła egzaminu)

UCZNIOWIE BIORĄ UDZIAŁ W LICZNYCH KONKURSACH I OLIMPIADACH

Największe osiągnięcia w ostatnich latach:

 • Laureatka etapu ogólnopolskiego Olimpiady Teologii Katolickiej

 • Finalista etapu ogólnopolskiego Olimpiady Matematycznej

 • Finaliści etapu ogólnopolskiego Olimpiady Języka Angielskiego

 • Finalista etapu ogólnopolskiego XXXIII Olimpiady Biologicznej

 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym

 • Mistrz świata juniorów w taekwon-do

 • Mistrzyni Europy w Haidong Gumdo

 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Poszukiwacze Talentów”

 • I miejsce w XIII Dolnośląskim Turnieju Słowa Literatury Patriotycznej i Religijnej

 • I miejsce w Dolnośląskim Konkursie pt. „Wojenne losy mojej rodziny w latach 1939-1945”

 • I miejsce w Dolnośląskim Konkursie dla Młodszych Dziennikarzy

 • I miejsce w konkursie fizycznym „Elektron” (organizator –Politechnika Wrocławska)

 • Finaliści Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

 • Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego

 • Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

 • I miejsce w Powiatowym Konkursie Przyrodniczo-Ekologicznym

 • I miejsce w powiatowym Konkursie Fizycznym

 • I miejsce w Powiatowym Konkursie Informatycznym

 • I miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Matematycznym

 • Laureaci Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego

 • Laureaci Powiatowego Konkursu z Języka Niemieckiego

 • Laureaci Powiatowego Konkursu z Języka Francuskiego

 • II miejsce w Finale Dolnośląskim w Piłkę Ręczną Chłopców

Warto zajrzeć na stronę

www.facebook.com/losempolowska