Oferta edukacyjna i baza dydaktyczna w 4-letnim liceum ogólnokształcącym

OFERTA EDUKACYJNA  

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

 im. Powstańców Śląskich 

W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 


W 4 – letnim liceum ogólnokształcącym przewiduje się powstanie klas o następujących rozszerzeniach przedmiotowych: 

Klasa o profilu matematyczno – fizycznym z rozszerzonym językiem angielskim  

Nauka w tej klasie będzie realizowana według programów na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów kierunkowych, czyli z matematyki i fizyki. Trzeci przedmiot uczniowie wybierają, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, spośród następujących: język angielski, geografia, historia lub informatyka. 

Klasa o profilu biologiczno – chemicznym z rozszerzonym językiem angielskim 

Nauka w tej klasie będzie realizowana według programów na poziomie rozszerzonym  z dwóch przedmiotów kierunkowych, czyli z biologii i chemii. Trzeci przedmiot uczniowie wybierają, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, spośród następujących: język angielski, geografia, historia, informatyka lub matematyka. 

Klasa o profilu humanistyczno – dziennikarskim z rozszerzonym językiem angielskim 

Nauka w tej klasie będzie realizowana według programów na poziomie  rozszerzonym z dwóch przedmiotów kierunkowych, czyli z języka polskiego i historii. Trzeci przedmiot uczniowie wybierają, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, spośród następujących: język angielski, geografia, informatyka lub WOS; przedmiot uzupełniający – techniki dziennikarskie.  

Klasa o profilu humanistyczno – językowym  

Nauka w tej klasie będzie realizowana według programów na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów kierunkowych, czyli z języka polskiego i języka angielskiego. Trzeci przedmiot uczniowie wybierają, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, spośród następujących: geografia, historia lub informatyka; przedmiot uzupełniający – język angielski w turystyce.  

* przedmioty kierunkowe będą realizowane w zakresie rozszerzonym od klasy I, natomiast trzeci wybrany przedmiot od klasy II. 

we wszystkich klasach nauczanie kontynuowanego ze szkoły podstawowej (na poziomie II.1) języka obcego, odbywać się będzie metodą lektoratową  grupy zróżnicowane wg stopnia zaawansowania 

*organizujemy lektoraty z native speakerem 

*drugi język obcy uczniowie wybierają spośród: języka niemieckiego, języka francuskiego  i języka rosyjskiego.  

*w ramach zajęć wychowania fizycznego, szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów sprawnościowych na tzw. uczelnie mundurowe  

ZASADY REKRUTACJI 

          W roku szkolnym 2019/2020 nabór do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego będzie przeprowadzała Szkolna Komisja Rekrutacyjna uwzględniając następujące kryteria w przeliczeniu na punkty: 

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty (50%), 
 • oceny z wybranych przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (36%); 
 • inne szczególne osiągnięcia ucznia (14%). 
RODZAJ OSIĄGNIĘĆ MAKSYMALNA  LICZBA PUNKTÓW 
WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 100 
OCENY ZE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z CZTERECH PRZEDMIOTÓW: JĘZYK POLSKI, JĘZYK OBCY, MATEMATYKA ORAZ INFORMATYKA: celujący           – 18 punktów bardzo dobry   –   17 punktów dobry               –   14 punktów dostateczny     –   8 punktów dopuszczający –   2 punkty  72 
INNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA WYMIENIONE W ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, w  tym : 7 pkt – za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem max 18 pkt – za szczególne osiągnięcia  w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (na szczeblach: wojewódzkim, ponadwojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym) 3 pkt – za  udokumentowane osiągnięcia  w zakresie aktywności społecznej, w szczególności w formie wolontariatu   28 
RAZEM 200 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka obcego będą służyć podziałowi na grupy językowe w stopniu zaawansowanym i średnio zaawansowanym.  

TERMINARZ REKRUTACJI DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

Termin składania podań do I LO 13 maja  – 25 czerwca 2019 
Składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły, kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty 21 czerwca – 25 czerwca 2019  
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły 16 lipca 2019 
Potwierdzenie woli podjęcia nauki, co jest równoznaczne z dostarczeniem oryginałów dokumentów 16 lipca  – 24 lipca 2019 
Ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkoły 25 lipca 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

OFERTA WYCHOWAWCZA i BAZA DYDAKTYCZNA SZKOŁY 

Uczniowie mają możliwość udział w wymianie międzynarodowej, wyjazdach zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.  

Swoje zainteresowania mogą rozwijać m.in. podczas zajęć z:  

 • technik dziennikarskich, 
 • fotografii reportażowej, 
 • informatyki stosowanej, 
 • elementów robotyki, 
 • fizyki w medycynie, 
 • treningów sprawnościowych, 
 • wolontariatu i koła teatralnego.  

Do dyspozycji młodzieży są: dwie pracownie internetowe, sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny (m.in. w tablice interaktywne), biblioteka, czytelnia, świetlica, cztery laboratoria językowe, nowoczesne pracownie specjalistyczne, sale gimnastyczne (w tym dwie siłownie). 

POSIADAMY CERTYFIKATY: 

„SZKOŁA WSPIERAJĄCA UZDOLNIENIA” 

„WIARYGODNA SZKOŁA” 

„BRĄZOWA SZKOŁA W RANKINGU TYGODNIKA PERSPEKTYWY” 

MAMY 100%  ZDAWALNOŚĆ MATURY! 

 Od wielu lat zdawalność matury w naszej szkole jest o wiele wyższa niż średnia zdawalność matury w Polsce a także w powiecie!!! 

Uzyskane wyniki z poszczególnych przedmiotów są również wyższe niż średnie wyniki uzyskane w liceach powiatu i województwa! Absolwenci naszej szkoły dostają się zarówno na uczelnie techniczne, wojskowe, przyrodnicze (w tym medyczne) jak i humanistyczne!  

Współpracujemy z Uniwersytetem Wrocławskim, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, Szpitalem Klinicznym w Poznaniu, Radiem Wrocław, Wrocławskim Klubem Fotograficznym. 

Porównanie zdawalności [%] egzaminów maturalnych  w różnych typach szkół – matura 2018 

Wyniki egzaminów maturalnych można sprawdzić i porównać na stronie:  https://www.oke.wroc.pl (patrz: powiat kłodzki, nowa formuła egzaminu) 

UCZNIOWIE BIORĄ UDZIAŁ W LICZNYCH KONKURSACH I OLIMPIADACH 

Największe osiągnięcia w ostatnich latach: 

 • Laureatka etapu ogólnopolskiego Olimpiady Teologii Katolickiej 
 • Finalista etapu ogólnopolskiego Olimpiady Matematycznej 
 • Finaliści etapu ogólnopolskiego Olimpiady Języka Angielskiego 
 • Finalista etapu ogólnopolskiego XXXIII Olimpiady Biologicznej 
 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym 
 • Mistrz świata juniorów w taekwon-do 
 • Mistrzyni Europy w Haidong Gumdo 
 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Poszukiwacze Talentów” 
 • I miejsce w XIII Dolnośląskim Turnieju Słowa Literatury Patriotycznej i Religijnej 
 • I miejsce w Dolnośląskim Konkursie pt. „Wojenne losy mojej rodziny w latach 1939-1945” 
 • I miejsce w Dolnośląskim Konkursie dla Młodszych Dziennikarzy 
 • I miejsce w konkursie fizycznym „Elektron” (organizator –Politechnika Wrocławska) 
 • Finaliści Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 
 • Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego 
 • Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Historycznego 
 • I miejsce w Powiatowym Konkursie Przyrodniczo-Ekologicznym 
 • I miejsce w powiatowym Konkursie Fizycznym 
 • I miejsce w Powiatowym Konkursie Informatycznym 
 • I miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Matematycznym 
 • Laureaci Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego 
 • Laureaci Powiatowego Konkursu z Języka Niemieckiego 
 • Laureaci Powiatowego Konkursu z Języka Francuskiego 
 • II miejsce w Finale Dolnośląskim w Piłkę Ręczną Chłopców 

Warto zajrzeć na stronę 

www.facebook.com/losempolowska